อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

building1
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
building2
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
building5
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2529