เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการ