ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 1 1 2 1
รวมชั้นอนุบาล 2 2 4 2
ป.1 1 5 6 1
ป.2 5 1 6 1
ป.3 1 1 2 1
ป.4 0 0 0 0
ป.5 2 3 5 1
ป.6 0 0 0 0
รวมชั้นประถมศึกษา 9 10 19 4
รวมทั้งหมด 11 12 23 6