กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสำรอง


กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสำรอง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ